เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ อ.สงวนได้ที่สาขา | เสาชิงช้า| บางเขน | ภูเก็ต
Articles

อ่านกันสักนิด ก่อนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสายวิชาใดนั้น จะมีความสัมพันธ์และมีผลกับการประกอบอาชีพในอนาคต ตำแหน่งงาน ในบางสาขาอาชีพมีน้อยมาก สถานประกอบการต่าง ๆ ก็ไม่ค่อยจะรับคนเข้าทำงานเพิ่มขึ้น หรือถ้าจะรับเพิ่มก็จะรับในอัตราที่น้อย คนที่ทำงานอยู่เดิมก็จะพยายามทำงานให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะในสภาพปัจจุบันนี้ถ้าออกจากงานแล้วก็จะหางานทำได้ยากมาก ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสายวิชาใดหรือสาขาวิชาใดนั้น ควรจะสำรวจตัวเองก่อนการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี้

  1. มีความสนใจในเรื่องใด สนใจในงานลักษณะไหน ถ้าได้ฝึกอบรมในด้านนั้นก็จะได้ผลดี
  2. มีความถนัดในเรื่องใด คือ ทำงานด้วยความชำนาญ ผลงานออกมาดี หรือมีความสามารถพิเศษในการปฏิบัติหรือทำงานสิ่งนั้น ๆ ได้ดี
  3. สติปัญญาที่จะเอื้อกับการศึกษาในสาขาวิชานั้นหรือไม่
  4. ทุนทรัพย์ในการศึกษา หมายถึง ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าอุปกรณ์ และการฝึกอบรมในสายวิชานั้น ๆ ว่ามีพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายจนจบหลักสูตรหรือไม่
  5. สุขภาพและลักษณะของร่างกายแรง อยู่ในข้อกำหนดของการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพบางสายงานหรือไม่
  6.  เพศและอายุ จะมีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไว ความชำนาญ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
  7.  สัญชาติและเชื้อชาติ สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้อาชีพบางอาชีพ เป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยที่มีสัญชาติไทยโดยเฉพาะ เช่น อาชีพทหาร อาชีพตำรวจ ต้องมีบิดามารดาที่มีสัญชาติและเชื้อชาติไทย เป็นต้น

 

ข้อมูลที่ควรรู้

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ชื่อ สถานที่ตั้ง แผนการเรียนหรือสาขาวิชาที่เปิดสอน-ฝึกอบรม วันเวลาสมัครเข้าศึกษา ฝึกอบรม วันเวลาและวิชาที่จะสอบ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา-ฝึกอบรม คุณสมบัติของผู้สมัคร ระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้น ๆ
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ มีนักเรียนหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า อาชีพใด ทำงานอะไรมีรายได้มากน้อยเพียงใด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพ แนวทางในการศึกษา-ฝึกอบรมเพื่อให้มีความชำนาญหรือมีทักษะในอาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากเอกสารแนะแนว หรือสอบถามจากอาจารย์แนะแนว