เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษกับ อ.สงวนได้ที่สาขา | เสาชิงช้า| บางเขน | ภูเก็ต
แนวทางศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำหรับนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีที่ 6  จะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นระดับการศึกษาภาคบังคับ  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชน ต่าง ๆ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือ การอ่านหนังสือ  ศึกษาข่าวสารบ้านเมือง ทบทวนตำรา และหาที่เรียนเสริมกวดวิชา  รายวิชาที่ต้องใช้ในการเข้าสอบแข่งขัน  ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ   เมื่อสอบเข้าเรียนได้แล้วศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ก็ค่อยมาเลือกอีกครั้งว่าจะศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
     
โรงเรียนมัธยมต้นยอดนิยมคอร์สเรียนที่น่าสนใจ